Huvy (הובי) אהובה אלישע גדלה בירושלים עד גיל שש. השנים הנפלאות בהן היתה משוטטת בגבעות הרי יהודה הסמוכות לרחובות הבוכרים של שנות ילדותה, הותירו בה רושם עמוק, ומשם נובעת אהבתה לעצי זית, כלניות וגלדיולות.

מאוחר יותר עברה המשפחה להתגורר בוינה בעקבות עבודתו של האב. משם היגרו לפראג, בירת צ’כיה, ובהמשך התגוררו בלונדון. מתקפת ה’בליץ’ הגרמנית על לונדון אילצה את המשפחה לעקור שוב ולהתיישב בעיר החוף טורקוואי שבדוונשייר, דרומית-מערבית לאנגליה.Huvy (הובי) אהובה אלישע גדלה בירושלים עד גיל שש. השנים הנפלאות בהן היתה משוטטת בגבעות הרי יהודה הסמוכות לרחובות הבוכרים של שנות ילדותה, הותירו בה רושם עמוק, ומשם נובעת אהבתה לעצי זית, כלניות וגלדיולות.
מאוחר יותר עברה המשפחה להתגורר בוינה בעקבות עבודתו של האב. משם היגרו לפראג, בירת צ’כיה, ובהמשך התגוררו בלונדון. מתקפת ה’בליץ’ הגרמנית על לונדון אילצה את המשפחה לעקור שוב ולהתיישב בעיר החוף טורקוואי שבדוונשייר, דרומית-מערבית לאנגליה.

Huvy (הובי) אהובה אלישע גדלה בירושלים עד גיל שש. השנים הנפלאות בהן היתה משוטטת בגבעות הרי יהודה הסמוכות לרחובות הבוכרים של שנות ילדותה, הותירו בה רושם עמוק, ומשם נובעת אהבתה לעצי זית, כלניות וגלדיולות.
מאוחר יותר עברה המשפחה להתגורר בוינה בעקבות עבודתו של האב. משם היגרו לפראג, בירת צ’כיה, ובהמשך התגוררו בלונדון. מתקפת ה’בליץ’ הגרמנית על לונדון אילצה את המשפחה לעקור שוב ולהתיישב בעיר החוף טורקוואי שבדוונשייר, דרומית-מערבית לאנגליה. Huvy (הובי) אהובה אלישע גדלה בירושלים עד גיל שש. השנים הנפלאות בהן היתה משוטטת בגבעות הרי יהודה הסמוכות לרחובות הבוכרים של שנות ילדותה, הותירו בה רושם עמוק, ומשם נובעת אהבתה לעצי זית, כלניות וגלדיולות.
מאוחר יותר עברה המשפחה להתגורר בוינה בעקבות עבודתו של האב. משם היגרו לפראג, בירת צ’כיה, ובהמשך התגוררו בלונדון. מתקפת ה’בליץ’ הגרמנית על לונדון אילצה את המשפחה לעקור שוב ולהתיישב בעיר החוף טורקוואי שבדוונשייר, דרומית-מערבית לאנגליה.